ស្លាកសញ្ញា Lateast

អេចវីស៊ី EDI capacitive 474 ការជំនួស 30KV 1000pf 30KV 1000pf 40KV 1000pf 50KV 1000pf 20KV 2200pf 40KV 2200pf 20KV 3300pf 20KV 3300pf 30KV 3300pf 40KV 3300pf 20KV 4700pf 20KV 4700pf 20KV 4700pf 30KV 10000pf 40KV 10000pf 30kv 2700pf 20kv 1500pf 20kv 1700pf 20kv 2000pf 20kv 2400pf 20kv 2500pf 20kv 2800pf 20kv 3000pf 20kv 3700pf 20kv 4000pf 20kv 4800pf 20kv 5200pf 20kv 5600pf 20kv 6800pf 20kv 30000pf 30kv 190pf 30kv 200pf 30kv 260pf 30kv 400pf 30kv 460pf 30kv 500pf 30kv 560pf 30kv 580pf 30kv 590pf 30kv 700pf 30kv 780pf 30kv 820pf 30kv 940pf 30kv 1120pf 30kv 1200pf 30kv 1500pf 30kv 1700pf 30kv 1800pf 30kv 2000pf 30kv 2100pf 30kv 2500pf 30kv 3000pf 30kv 3500pf 30kv 3600pf 30kv 3700pf 30kv 4000pf 30kv 4700pf 30kv 5300pf 30kv 5900pf 30kv 9400pf 30kv 20000pf 40kv 340pf 40kv 500pf 40kv 100pf 40kv 140pf 40KV 150pf 40kv 180pf 40kv 200pf 40kv 300pf 40kv 390pf 40kv 400pf 40kv 440pf 40kv 560pf 40kv 570pf 40kv 840pf 40kv 850pf 40kv 700pf 40kv 750pf 40kv 780pf 40kv 920pf 40kv 1200pf 40kv 1300pf 40kv 1400pf 40kv 1500pf 40kv 1600pf 40kv 1700pf 40kv 2000pf 40kv 2400pf 40kv 2500pf 40kv 2700pf 40kv 4400pf 40kv 5000pf 40kv 6000pf 40kv 6800pf 40kv 7000pf 40kv 8000pf 40kv 15000pf 50kv 100pf 50kv 200pf 50kv 280pf 50kv 400pf 50kv 410pf 50kv 500pf 50kv 560pf 50kv 700pf 50kv 750pf 50kv 850pf 50kv 910pf 50kv 1300pf 50kv 1350pf 50kv 1500pf 50kv 1650pf 50kv 1700pf 50kv 1950pf 50kv 2100pf 50kv 2500pf 50kv 2700pf 50kv 3700pf 50kv 5000pf 50kv 6000pf 50kv 2300pf 50kv 8000pf 60kv 195pf 60kv 375pf 60kv 500pf 60kv 650pf 60kv 700pf 60kv 850pf 60kv 1000pf 60kv 1200pf 60kv 1400pf 70kv 10000pf 80kv 5000pf 100kv 500pf 100kv 675pf 100kv 700pf 100kv 750pf 100kv 825pf 100kv 1000pf 100kv 2000pf 100kv 3000pf 120kv 1000pf 150kv 800pf 2KV 15PF 10KV 1000pf 10KV 1000pf 10KV 1000pf 15KV 1000pf 15KV 1000pf 20KV 1000pf 20KV 1000pf 10KV 2200pf 10KV 2200pf 15KV 2200pf 15KV 3300pf 10KV 4700pf 15KV 4700pf 10KV 10000pf 15KV 10000pf 10kv 500pf 10kv 560pf 10kv 1200pf 10kv 8000pf 10kv 3200pf 10kv 2800pf 10kv 5000pf 10kv 5600pf 10kv 20000pf 15kv 250pf 15kv 290pf 15kv 370pf 15kv 500pf 15kv 560pf 15kv 750pf 15kv 1100pf 15kv 1200pf 15kv 1500pf 15kv 1800pf 15kv 1900pf 15kv 2000pf 15kv 2500pf 15kv 2700pf 15kv 3000pf 15kv 3200pf 15kv 3400pf 15kv 3700pf 15kv 4000pf 15kv 5000pf 15kv 5600pf 15kv 5300pf 15kv 7000pf 20kv 200pf 20kv 280pf 20kv 1400pf 20kv 400pf 20kv 500pf 20kv 560pf 20kv 600pf 20kv 700pf 20kv 750pf 20kv 880pf 20kv 1300pf 3KV 2700pf Y 3KV 3300pf N 3KV 3300pf Y 3KV 3300pf Y 3KV 4700pf Y 3KV 4700pf Y 3KV 4700pf Y 3KV 10000pf 3KV 10000pf 3KV 10000pf 6kv 10pf NPO 6kv 10pf UJ 6kv 22pf UJ 6kv 33pf UJ 6kv 47pf UJ 6kv 100pf X5 6kv 100pf N4 6kv 220pf X5 6kv 220pf N4 6kv 330pf N4 6kv 470pf N4 6kv 1000pf Y 6kv 1000pf Y 6kv 2200pf Y 6kv 2200pf Y 6kv 3300pf Y 6kv 4700pf Y 6kv 10000pf 6kv 10000pf 20KV 10pf UJ 20KV 22pf SL 50KV 22pf SL 50KV 50pf SL 10KV 100pf N 15KV 100pf N 20KV 100pf N 30KV 100pf N 40KV 100pf N 50KV 100pf N 20KV 150pf N 30KV 150pf N 10KV 220pf Y 15KV 220pf Y 20KV 220pf N 10KV 250pf N 10KV 330pf N 10KV 330pf Y 15KV 330pf Y 10KV 470pf Y 15KV 470pf Y 20KV 470pf Y 15KV 500pf N 15KV 500pf N 30KV 500pf N 40KV 500pf N 50KV 500pf N 30KV 2200pf 10KV 3300pf 30KV 5000pf 20KV 10000pf 20KV 10000pf 2KV 100PF 2kv 470pf 2kv 560pf 2kv 100pf N4 2kv 220pf X5 2kv 220pf N4 2kv 270pf N4 2kv 330pf N4 2kv 330pf Y5 2kv 470pf N4 2kv 470pf Y5 2kv 560pf N4 2kv 560pf Y5 2kv 680pf N4 2kv 680pf Y5 2kv 1000pf N 2kv 1000pf Y 2kv 2200pf Y 2kv 2700pf N 2kv 2700pf Y 2kv 3300pf Y 2kv 4700pf Y 2kv 10000pf 3KV 10pf UJ 3KV 15pf UJ 3KV 22pf SL 3KV 27pf SL 3KV 33pf SL 3KV 47pf SL 3KV 56pf SL 3KV 68pf SL 3KV 100pf SL 3KV 150pf SL 3KV 220pf SL 3KV 330pf SL 3KV 470pf SL 3KV 560pf SL 3KV 100pf X5 3KV 100pf N4 3KV 220pf X5 3KV 220pf N4 3KV 270pf N4 3KV 330pf N4 3KV 330pf Y5 3KV 470pf N4 3KV 470pf Y5 3KV 560pf N4 3KV 560pf Y5 3KV 680pf N4 3KV 680pf Y5 3KV 1000pf N 3KV 1000pf Y 3KV 2200pf N 3KV 2200pf Y 3KV 2200pf Y 3KV 2700pf N 3KV 2700pf Y 2KV 22PF 2KV 27PF 2KV 33PF 2KV 47PF 2KV 56PF 2KV 68PF 2KV 150PF 2KV 220PF 2KV 330PF 2KV 10PF MOV Varistor Dat murata ផ្លាស់ប្តូរ សូមផ្លាស់ប្តូរ HV Capacitor HV Ceram4 70kv 80kv TDK Murata 80kv 100kv សមាសភាគ 20 តង់ស្យុង​ខ្ពស់ 1kv 2kv 3kv 4kv 6kv ប្រេកង់ខ្ពស់ RF Power Cap បញ្ឆេះគាត់ អំណាច Capaci ដែល​មាន​គុណភាព capaci creakdown 40KVDC 15000 N4700 Y5T 30KV Dielectric M Pr ។ ផ្សេងគ្នា ស្រទាប់អេកូ ប្រព័ន្ធថាមពល ក្រឡាចត្រង្គឆ្លាត ម៉ាស៊ីន CT

ស្លាកក្តៅ

20KV 4700pf 20KV 4700pf 20KV 4700pf 50kv 700pf 3KV 10000pf 3KV 10000pf 3KV 10000pf 20kv 3700pf 10KV 1000pf 10KV 1000pf 10KV 1000pf 50kv 750pf capaci អំណាច Capaci 40kv 1600pf 2KV 220PF 50kv 2700pf 50kv 5000pf 30kv 1800pf 3KV 4700pf Y 3KV 4700pf Y 3KV 4700pf Y 15kv 5600pf 20kv 1300pf 50kv 1500pf 20KV 100pf N 30kv 2000pf 3KV 3300pf Y 3KV 3300pf Y 20KV 1000pf 20KV 1000pf 30kv 400pf 10KV 2200pf 10KV 2200pf ស្រទាប់អេកូ 3KV 56pf SL ប្រព័ន្ធថាមពល 150kv 800pf 3KV 2200pf Y 3KV 2200pf Y HV Capacitor 10kv 3200pf 2KV 27PF 15kv 750pf 20kv 3000pf 40kv 570pf 50kv 410pf 50kv 850pf 40kv 1400pf ការជំនួស 2KV 100PF 20KV 3300pf 20KV 3300pf 40kv 440pf 20KV 10000pf 20KV 10000pf 3KV 470pf N4 20kv 2000pf 2KV 47PF 6kv 10000pf 6kv 10000pf 40kv 750pf 2KV 56PF 15kv 1200pf 30kv 190pf 60kv 375pf 100kv 20kv 1400pf RF Power Cap 50kv 2300pf 15kv 1800pf 15KV 220pf Y 40kv 390pf 40kv 340pf សូមផ្លាស់ប្តូរ 15kv 5000pf 20kv 750pf 2kv 4700pf Y 30KV 1000pf 30KV 1000pf 40kv 180pf 10kv 5600pf បញ្ឆេះគាត់ 6kv 2kv 470pf 15kv 250pf 70kv 10000pf 50kv 2100pf 15KV 1000pf 15KV 1000pf 20kv 280pf 10KV 100pf N 20KV 150pf N 40KV 2200pf ក្រឡាចត្រង្គឆ្លាត Pr ។ ផ្សេងគ្នា 70kv 80kv 6kv 2200pf Y 6kv 2200pf Y 50kv 6000pf 20kv 600pf 50kv 1950pf MOV 3KV 560pf N4 40kv 1500pf 4kv 2KV 33PF 50kv 280pf 30kv 4700pf 100kv 3000pf Murata 10kv 560pf 15kv 3700pf 3KV 2700pf Y 3KV 2700pf Y 15kv 5300pf 50kv 200pf 30KV 3kv 50kv 910pf 3KV 150pf SL 10kv 5000pf 15kv 7000pf 30KV 10000pf 2kv 270pf N4 3KV 220pf SL creakdown 40kv 700pf 2kv 470pf Y5 20kv 4000pf 60kv 195pf សមាសភាគ 20 50kv 500pf ដែល​មាន​គុណភាព ប្រេកង់ខ្ពស់ 6kv 1000pf Y 6kv 1000pf Y 15kv 3000pf 30kv 5300pf 3KV 220pf X5 10KV 250pf N capacitive 474 ម៉ាស៊ីន CT 20KV 22pf SL 15kv 2000pf 80kv 15KV 4700pf 10KV 4700pf 20kv 400pf Y5T murata ផ្លាស់ប្តូរ 2KV 10PF 2KV 15PF 40KV 100pf N 20KV 2200pf 3KV 2200pf N 3KV 270pf N4 20kv 560pf 15kv 500pf 3KV 100pf N4 តង់ស្យុង​ខ្ពស់ 3KV 330pf SL 3KV 2700pf N 40KV 500pf N 3KV 220pf N4 3KV 1000pf N 15kv 4000pf 2kv 3KV 470pf SL 6kv 3300pf Y 40KVDC 15000 1kv 2kv 2700pf N 3KV 10pf UJ 6kv 330pf N4 2kv 100pf N4 2kv 560pf Y5 6kv 100pf N4 20KV 10pf UJ 40KV 3300pf 2kv 220pf X5 2KV 22PF 20kv 700pf 40kv 300pf 2kv 1000pf Y 10KV 220pf Y 40KV 150pf Dielectric M 50KV 100pf N 40kv 1700pf 2kv 10000pf 30kv 260pf 30kv 4000pf 10kv 2800pf TDK 2kv 680pf N4 15KV 2200pf Varistor Dat 15KV 500pf N 15KV 500pf N 30kv 820pf 2kv 330pf N4 3KV 22pf SL 50KV 500pf N 15kv 560pf 20kv 5200pf 30kv 3000pf 10KV 330pf Y 2kv 680pf Y5 3KV 15pf UJ 30KV 100pf N 20kv 30000pf 40kv 850pf 20kv 4800pf 30kv 2500pf 30kv 3600pf 50kv 400pf 2kv 560pf 3KV 470pf Y5 10KV 330pf N 30kv 780pf 30kv 2100pf 3KV 560pf SL 3KV 680pf Y5 30kv 9400pf 50kv 560pf N4700 30KV 5000pf 15KV 10000pf 40kv 6000pf 3KV 1000pf Y 30KV 3300pf 30kv 2700pf 15kv 370pf 20kv 5600pf 40kv 780pf 60kv 1000pf 80kv 5000pf 50KV 22pf SL 20kv 2800pf 30kv 560pf 30kv 940pf 15kv 3400pf 20kv 2500pf 40kv 100pf 40kv 840pf 50kv 1350pf 2kv 220pf N4 3KV 680pf N4 30KV 500pf N 40kv 1300pf 60kv 700pf 3KV 100pf SL 40KV 1000pf 50KV 1000pf 3KV 3300pf N 15kv 1100pf 15kv 2700pf 30kv 590pf 30kv 700pf 40kv 2400pf 40kv 2500pf 40kv 6800pf 100kv 750pf 2KV 330PF 6kv 10pf NPO 15KV 330pf Y 20kv 880pf 20kv 2400pf 30kv 3700pf 100kv 700pf 3KV 560pf Y5 10kv 1200pf 40kv 140pf 100kv 675pf 20kv 500pf 30kv 460pf 30kv 1120pf 30kv 1200pf 30kv 1500pf 30kv 1700pf 50kv 1300pf 50kv 8000pf 30kv 200pf 40kv 4400pf 2KV 150PF 15KV 3300pf 20kv 1700pf 30kv 500pf 30kv 3500pf 40kv 7000pf 50kv 100pf 50kv 1650pf 50kv 1700pf 60kv 1400pf 2kv 3300pf Y 6kv 470pf N4 30KV 150pf N 40kv 5000pf 40kv 15000pf 60kv 650pf 2kv 560pf N4 3KV 330pf Y5 6kv 10pf UJ 10KV 470pf Y 100kv 825pf 10kv 8000pf 40kv 8000pf 2kv 1000pf N 3KV 27pf SL 15kv 1900pf 30kv 5900pf 40kv 1200pf 60kv 1200pf 100kv 1000pf 3KV 33pf SL 3KV 47pf SL 3KV 330pf N4 50KV 50pf SL 40kv 2000pf 50kv 3700pf 20KV 470pf Y 100kv 500pf 15KV 100pf N 40KV 10000pf 10kv 20000pf 30kv 20000pf 40kv 500pf 40kv 400pf 40kv 920pf 60kv 850pf HV Ceram4 6kv 22pf UJ 6kv 4700pf Y 10KV 3300pf 15kv 290pf 15kv 3200pf 30kv 580pf 40kv 200pf 40kv 560pf 40kv 2700pf 120kv 1000pf 2kv 330pf Y5 2kv 470pf N4 2kv 2700pf Y 3KV 100pf X5 6kv 220pf X5 15KV 470pf Y អេចវីស៊ី 30KV 2200pf 10KV 10000pf EDI 20kv 6800pf 50kv 2500pf 60kv 500pf 100kv 2000pf 6kv 220pf N4 10kv 500pf 2kv 2200pf Y 6kv 47pf UJ 15kv 2500pf 20kv 1500pf 2KV 68PF 3KV 68pf SL 6kv 33pf UJ 20KV 220pf N 15kv 1500pf 6kv 100pf X5 20kv 200pf

ស្លាកចៃដន្យ

2kv 470pf 6kv 4700pf Y 15KV 500pf N 3kv 100kv 675pf creakdown 50kv 1300pf 6kv 100pf N4 ប្រេកង់ខ្ពស់ 100kv 3000pf 10KV 220pf Y 50kv 1650pf 20KV 470pf Y ការជំនួស 30KV 1000pf 3KV 2200pf Y 40kv 2400pf ម៉ាស៊ីន CT 60kv 500pf 20kv 600pf 30kv 3600pf 120kv 1000pf 60kv 195pf 50kv 2700pf 30kv 1120pf 2kv 560pf Y5 30kv 3000pf 50kv 700pf 40kv 1300pf 100kv 500pf 15KV 330pf Y 40kv 560pf 20kv 4000pf 20kv 280pf Dielectric M 3KV 1000pf Y 2kv 470pf N4 3KV 3300pf Y 40kv 440pf ដែល​មាន​គុណភាព 10KV 1000pf RF Power Cap 20kv 3700pf 50KV 1000pf 2KV 33PF 3KV 470pf Y5 សូមផ្លាស់ប្តូរ 50kv 500pf 6kv 10000pf 10kv 3200pf 30KV 150pf N 15kv 3200pf 40kv 140pf 15kv 1500pf 40KVDC 15000 20kv 2400pf 3KV 10000pf 3KV 100pf N4 1kv 4kv 80kv 5000pf 40kv 8000pf 20kv 4800pf 15KV 100pf N 2kv 4700pf Y 40kv 2700pf 3KV 10pf UJ 30kv 2100pf 40kv 780pf 30KV 2200pf 15kv 750pf 50kv 8000pf 40kv 570pf 2kv 1000pf N 20KV 10000pf 2kv 100pf N4 40kv 7000pf 3KV 560pf SL 3KV 2700pf N HV Ceram4 2KV 10PF 50kv 910pf 15kv 2000pf 20kv 5600pf 3KV 10000pf 2KV 150PF 15kv 560pf 40kv 920pf 20KV 1000pf 20KV 150pf N HV Capacitor 2KV 15PF 30kv 190pf 3KV 2700pf Y 40kv 750pf 40kv 300pf 30kv 1200pf 70kv 10000pf 3KV 3300pf N 20KV 1000pf 40KV 1000pf 6kv 330pf N4 15kv 1100pf 3KV 270pf N4 40kv 15000pf 6kv 1000pf Y 20kv 2000pf 10KV 3300pf 50kv 2300pf 15kv 5300pf 40kv 2000pf 6kv 33pf UJ 50kv 1500pf 30KV 100pf N 50kv 2500pf 15KV 4700pf 2kv 15kv 5600pf 30kv 780pf capacitive 474 3KV 220pf N4 40kv 340pf អេចវីស៊ី 150kv 800pf 15kv 250pf 15kv 370pf 30KV 5000pf 30kv 2000pf 6kv 10pf UJ 30kv 9400pf 3KV 100pf SL ស្រទាប់អេកូ 50kv 1700pf 2kv 680pf N4 2kv 10000pf 30KV 1000pf 20kv 1400pf 30KV 3300pf 20kv 2800pf 10KV 470pf Y murata ផ្លាស់ប្តូរ 3KV 100pf X5 60kv 1400pf 30kv 500pf 15KV 1000pf 15kv 1800pf 10KV 330pf Y 30kv 3700pf 50kv 750pf 20kv 400pf 3KV 330pf Y5 10kv 500pf 30kv 2700pf 15KV 470pf Y 15kv 3700pf 20kv 880pf 20KV 22pf SL 30kv 460pf 15KV 10000pf 20kv 6800pf TDK 30kv 4700pf 2kv 220pf X5 40kv 390pf តង់ស្យុង​ខ្ពស់ 2kv 680pf Y5 3KV 330pf N4 40kv 180pf 30KV 30KV 500pf N 3KV 27pf SL 40kv 4400pf 50kv 1350pf 100kv 1000pf 20KV 10000pf 15kv 1900pf 40kv 2500pf 50kv 5000pf 20kv 1500pf 40kv 400pf 2KV 68PF 15KV 3300pf EDI 50kv 200pf 30kv 260pf 3KV 330pf SL បញ្ឆេះគាត់ 20kv 30000pf 60kv 1200pf ក្រឡាចត្រង្គឆ្លាត 15kv 7000pf 10kv 5000pf 2KV 22PF 20KV 4700pf 3KV 10000pf 30kv 820pf 6kv 220pf X5 6kv 100pf X5 6kv 1000pf Y 50KV 500pf N 3KV 470pf SL 20kv 5200pf 50kv 3700pf 2kv 2200pf Y 20kv 1300pf 40kv 1200pf Pr ។ ផ្សេងគ្នា 100kv 825pf 3KV 1000pf N 3KV 680pf Y5 40KV 10000pf 50kv 1950pf 10kv 1200pf 10kv 8000pf 2KV 56PF 3KV 68pf SL 6kv 220pf N4 40KV 100pf N 3KV 3300pf Y 40kv 850pf 15KV 2200pf 40KV 500pf N 20KV 4700pf 15kv 2700pf Y5T 40kv 500pf 30kv 400pf N4700 20kv 560pf 6kv 10pf NPO MOV 60kv 700pf Varistor Dat 40kv 6800pf 40kv 6000pf 30kv 560pf 2kv 220pf N4 6kv 470pf N4 3KV 560pf N4 20kv 700pf 10KV 330pf N 20KV 3300pf 2kv 1000pf Y 20KV 220pf N 40kv 840pf 6kv 10000pf capaci 70kv 80kv 15kv 500pf 30kv 200pf 10kv 5600pf 20KV 3300pf 15kv 2500pf 10kv 20000pf 15kv 290pf 3KV 220pf SL 30kv 20000pf 30kv 5900pf 30kv 700pf 3KV 470pf N4 30kv 3500pf 30kv 590pf អំណាច Capaci 6kv 2200pf Y 3KV 2200pf Y 50kv 850pf 15KV 1000pf 20KV 4700pf 100kv 2000pf 2kv 2700pf Y 50kv 560pf 2kv 560pf N4 60kv 850pf 3KV 560pf Y5 30kv 4000pf 60kv 1000pf 2KV 330PF 2kv 270pf N4 20kv 200pf 30kv 940pf 2KV 100PF 15kv 5000pf 20kv 1700pf 3KV 680pf N4 50kv 6000pf ប្រព័ន្ធថាមពល 15KV 220pf Y 10KV 1000pf 10kv 560pf 10KV 2200pf 3KV 220pf X5 100kv 700pf 60kv 650pf 20KV 10pf UJ 15kv 3400pf 100kv 750pf 40KV 150pf 2KV 47PF 6kv 40kv 1700pf 15kv 1200pf 40KV 3300pf 50kv 2100pf 30KV 10000pf 40kv 5000pf 15kv 4000pf 2kv 470pf Y5 6kv 3300pf Y 3KV 22pf SL 30kv 1800pf 2kv 330pf N4 10KV 2200pf 3KV 4700pf Y 20kv 3000pf 40kv 1400pf 50KV 22pf SL 2kv 560pf 3KV 56pf SL 3KV 4700pf Y សមាសភាគ 20 2kv 3300pf Y 3KV 33pf SL 6kv 22pf UJ 20kv 750pf 6kv 2200pf Y 50kv 100pf 60kv 375pf 2kv 2700pf N 3KV 4700pf Y 3KV 15pf UJ 2KV 220PF 40kv 1500pf 3KV 2200pf N 3KV 47pf SL 6kv 47pf UJ 10KV 10000pf 50kv 280pf 40kv 1600pf 50KV 50pf SL 80kv 30kv 580pf 15KV 500pf N 10KV 250pf N 2kv 330pf Y5 40kv 200pf 30kv 1700pf 50kv 400pf 30kv 2500pf 30kv 1500pf 3KV 150pf SL 10KV 4700pf 2KV 27PF 10KV 1000pf 100kv 20kv 500pf 20kv 2500pf 20KV 100pf N 3KV 2700pf Y 40KV 2200pf 10KV 100pf N 15kv 3000pf 40kv 100pf 50kv 410pf 20KV 2200pf Murata 10kv 2800pf 50KV 100pf N 30kv 5300pf 40kv 700pf